Stöd vid forskningsansökan

Dags för ett nytt forskningsprojekt?

Hur kan forskningsresultat nyttiggöras? Vem kan tillgodogöra sig nyttan och hur?
SLU Holding erbjuder riktade nyttiggörandetjänster till forskargrupper vid forskningsansökningar och i samband med projektstart.

Erbjudandet är främst tänkt att utföras under projektimplementeringsfasen.

Processen

Möjlighetsprövning

Syftet med möjlighetsprövningen är att utvärdera under vilka förutsättningar projektets resultat kan vara tillämpbara. Vilka funktionaliteter det kan erbjuda en behovsägare samt vilken efterfrågan som finns för en lösning med dessa egenskaper.

Metod:

 1. Grundläggande nulägesanalys och datainsamling.
 • Via intervjuer med projektledning.
 1. Brainstorming runt kundgrupper och erbjudande.
 • Via workshop med projektgruppen.
 1. Framtagande av en eller flera Value Proposition Canvas(es) (VPC), som definierar värdeerbjudanden mot utvalda målgrupper.
 • Via workshop med projektgruppen.

Förväntade resultat från Möjlighetsprövning:

 1. Definition av erbjudandet / erbjudanden. Vilket är erbjudandet?
 • Vilka typer av produkter/tjänster kan projektet leda till?
 1. Vem är kunden/mottagaren/användaren?
 • Vilka kundgrupper kan ha nytta av projektets produkt/tjänst?
 • Är kunden och användaren samma?
 1. Frågor att ta vidare till Forskningsnära verifiering av exploateringspotential
 • Vilka antaganden behöver verifieras för att ta reda på om detta stämmer?

Genomförare:

Extern konsult/workshopsledare/facilitator med kunskaper av att ta fram ett värdeerbjudande i samarbete med affärs- och innovationsrådgivare från SLU Holding leder och sammanställer arbetet. Aktivt deltagande från projektledning och projektgrupp krävs.

Kostnader:

Kostnader för Möjlighetsprövning begränsas till maximalt 150 000 kr (exkl moms) för projektet.

När:

Ungefär 25-50% in i projektet. Kan även göras i slutet av ett projekt, eller efter ett avslutat projekt som grund för fortsättningsprojektens inriktning.

 

Forskningsnära verifiering av nyttiggörandepotential

När en eller flera avgränsade tillämpningsmöjlighet har identifierats, undersöks de tekniska och ekonomiska aspekter som ligger till grund för huruvida konceptet är gångbart i den aktuella tillämpningen. De antaganden/hypoteser runt en idé/affärskoncept som tagits fram under möjlighetsprövningen behöver valideras/verifieras mot marknaden och dess aktörer. Beroende på resultat behöver nyttiggörandet prövas och anpassas iterativt.

Metod:

 1. Specificera vilka resurser och kontakter som behövs för att verifiera om våra antaganden gällande kund- och marknadsbehov stämmer.
 • Via workshop med projektgruppen.
 1. Verifiera fastställda antaganden gällande kund- och marknadsbehov.
 • Beroende på komplexitet kan detta göras av projektgruppen själva, via studentkonsulter eller av extern konsult som anlitas med stöd av SLU Holding.
 1. Iterativ anpassning av erbjudande och kundgrupp. Ny Value Proposition Canvas och eventuellt även en Business Model Canvas tas fram.
 • Via workshop med projektgruppen.

Förväntade resultat från Forskningsnära verifiering av nyttiggörandepotential (ibland kallat exploateringspotential eller innovationspotential)

 1. Validerad Value Proposition Canvas mot den kundgrupp som verifierats ha störst potential.
 2. Utkast, grov modell av business model canvas.

Genomförare:

Extern konsult/workshopsledare/facilitator med kunskaper av att ta fram ett värdeerbjudande i samarbete med affärs- och innovationsrådgivare från SLU Holding leder och sammanställer arbetet. Aktivt deltagande från projektledning och projektgrupp krävs.

Kostnader:

Kostnader för Forskningsnära verifiering av nyttiggörandepotential begränsas till maximalt 150 000 kr (exkl moms) för projektet.

När:

Efter genomförd möjlighetsprövning, ungefär 50-75% in i projektet.

 

Inventering av intellektuella tillgångar

En plan för hur man på bästa sätt kan gå vidare med konceptet tas fram. Detta steg inkluderar en inventering av intellektuella tillgångar. I de flesta projekt är det viktigt att en strategi innehållande viktiga skyddsaspekter (t.ex. patent, varumärke, design etc.) tidigt finns med i processen.

Metod:

 1. Identifiera intellektuella tillgångar i projektet.
  • Via workshops eller individuella möten med forskare.
 2. Ta fram en IP-strategi.
  • Via workshops eller individuella möten med forskare för diskussioner runt affärsidé, nyttiggörandepotential, konkurrenssituation, publiceringar och behov av skyddsaspekter. Använd NABC metoden som bas med särskilt fokus på konkurrenssituationen. Genomförs av, eller i nära samarbete med, patentjurist.
 3. Undersökning av patenterbarhet.
  • Genomförs av patentjurist.
 4. Eventuell nyhetsgranskning.
  • Genomförs av patentjurist.
 5. I de fall finansiären tillåter det och behovet finns, framtagande och inlämnande av patentansökan (genomförs av patentjurist i tätt samarbete med uppfinnarna).
 6. I de fall finansiären tillåter det och behovet finns, framtagande och inlämnande av designregistrering eller varumärkesansökan.

Förväntade resultat från Inventering av intellektuella tillgångar:

 1. Få kännedom om vilka frågor som måste besvaras för att klargöra om värdet av uppfinningen är tillräckligt högt för att förtjäna att söka patent-/design-/varumärkesskydd.
 2. Framtagande av en IP-strategi.
 3. Klargöra vilka som är uppfinnare och vilka som är ägare till eventuella framtida patent/varumärken/design.
 4. Ansökningshandlingar för design, varumärke eller patent, liksom inlämning av dessa om så visar sig vara lämpligt.

Genomförare:

Extern konsult/patentjurist med kunskaper av att ta fram en IP-strategi i samarbete med affärs- och innovationsrådgivare från SLU Holding leder och sammanställer arbetet. Aktivt deltagande från projektgrupp med särskilt fokus på de som identifieras som uppfinnare krävs. Patentjurist genomför bedömning av patenterbarhet, eventuella nyhetsgranskningar, inlämning av designregistrering eller varumärkesansökan liksom tar fram och lämnar in eventuella patentansökningar tillsammans med uppfinnarna.

Kostnader:

Svårberäknade då det helt beror på vad som framkommer vid inventeringen av projektets intellektuella tillgångar. Uppskattningsvis under 150 000 kr (exkl moms) för punkt 1-4. Konsultkostnader för patentering eller annat IP-skydd (punkt 5-6) tillåts bara av vissa finansiärer.

När:

Kan vara lämpligt när som helst under projektets gång, både i början, mitten och slutet beroende på utfall.

Nätverksinsatser mot potentiella användare/kunder

Nätverksinsatser mot potentiella samarbetspartners till projektet liksom potentiella kunder genomförs för att verifiera marknadspotentialen. Viktiga delar av validering/verifiering innefattar att säkerställa att det finns ett reellt behov och marknad för den vara eller tjänst man avser utveckla. För att kunna göra det behövs nätverksinsatser mot ett antal potentiella kunder/användare ske regelbundet under nyttiggörandets gång. Nätverksinsatser mot potentiella avnämare behöver med andra ord göras under alla steg: Möjlighetsprövning, Forskningsnära verifiering av exploaterings-/nyttiggörandepotential och Inventering av intellektuella tillgångar. Nätverksinsatser kan även gälla att skapa kontakt med relevanta konsulter och leverantörer av de tjänster projektet behöver för att genomföra övriga steg.

Metod:

Nätverkanden, både fysiskt, via telefon/e-post och digitalt. Träffa och prata med tilltänkta kunder, användare, investerare och samarbetspartners liksom med externa konsulter som behöver anlitas för att genomföra de andra stegen/insatserna.

Förväntade resultat från Nätverksinsatser mot potentiella användare/kunder:

Klargöra frågeställningar som uppkommer under de övriga insatserna, Möjlighetsprövning, Forskningsnära verifiering av nyttiggörandepotential och Inventering av intellektuella tillgångar, där extern information från potentiella partners, kunder eller användare behövs.

Genomförare:

Affärs- och innovationsrådgivare från SLU Holding stöttar projektledning och projektgrupp i arbetet liksom hjälper till med kontakter och nätverkande, eventuellt med hjälp av extern konsult med kännedom och kontakter inom relevant område. Aktivt deltagande från projektledning och projektgrupp krävs.

Kostnader:

Kostnader för nätverksinsatser inklusive resor och logi begränsas till 75 000 kr (exkl moms) för varje nyttiggörandeprojekt som identifieras under möjlighetsprövningen. Kan vara flera per projekt.

När:

Kan vara lämpligt när som helst under projektets gång, både i början, mitten och slutet beroende på utfall.

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35