Miljoner beviljade till utveckling av datorspel om klimat och livsmedelsförsörjning

SLU Holding har tillsammans med forskare från SLU och samarbetspartners fått medel från Arvsfonden för att ta fram ett digitalt spel som ger unga möjligheten att testa olika frågor och målkonflikter som berör klimat, biologisk mångfald, växtnäringshushållning samt konsumtion och produktion av livsmedel.

Datorspelet riktar sig till alla som är intresserade av matproduktion och hållbar utveckling, men främst till lärare och elever i grund- och gymnasieskola. Spelare kan välja olika geografiska områden och får tillgång till fakta baserad på vetenskaplig data och tillgänglig statistik.

2021 fick projektidén medel från Formas och med stöd av de 4,8 miljoner kronor som nu beviljats av Arvsfonden kan spelet bli verklighet. Spelet ska vara klart att lansera under 2024. I samarbetsprojektet ingår förutom SLU-forskarna och SLU Holding även 4H, Svenska Kyrkans Unga, Sverok Väst, WWF Sweden Youth, SLU Holding, Bioresurs, NTA-skolutveckling och Högskolan i Skövde.

Verktyg för att testa utmaningar och målkonflikter
– Nu har vi ett jättebra team med olika aktörer som kan utveckla ett attraktivt spel som passar målgruppen. Genom stödet från Arvsfonden får vi också en stabil finansiering, berättar projektledaren Christina Lundström som är forskare på SLU RådNu.

I datorspelet ska spelare kunna experimentera med olika utmaningar, strategier och lösningar.
– Komplexa frågor som klimatet kräver överväganden, värderingar och dialog. Därför vill vi använda den konkretiserande och känslomässiga potential som finns i dataspel för att göra vetenskaplig information tillgänglig och engagerande. I förlängningen kan verktyget vidareutvecklas och användas för andra behov.
– Vi ser möjligheter att testa spelet i olika sammanhang som kräver att man hanterar målkonflikter.

christina lundstrom slu rad nu w 1240 h 930

Christina Lundström, SLU RådNu

Unga kan prova olika strategier för att nå klimatmålen
Ungdomar spelar mycket dataspel och klimatet är den framtidsfråga som ungdomar oroar sig mest för. I KliMatspelet kombinerar man dessa intressen.
Upplägget utgår från FN:s Agenda 2030-mål och ska visa på komplexiteten i frågor kring maten, klimatet och andra miljöaspekter.
Idag finns stora utmaningar i att nå målen för klimat, biologisk mångfald samtidigt med behoven av växtnäringshushållning och livsmedelsförsörjning. Åkermarken och det som odlas på den utgör basen för vår livsmedelsproduktion. Här finns en rad målkonflikter:

  • Kött ifrågasätts på grund av klimatpåverkan, men betande djur krävs för att bibehålla vår biologiska mångfald och vallodling och gödsel bidrar till åkermarkens långsiktiga bördighet.
  • Stor- respektive småskalighet, industriella metoder, genmodifierade organismer, kemiska växtskyddsmedel och ny teknologi stöds eller ifrågasätts hos olika grupper i samhället.
  • Konsumenten ska välja, äta hälsosamt och matsvinn ska minimeras.
  • Avståndet mellan stad och land, konsument och producent behöver överbryggas.

Om alla dessa mål ska nås krävs att konsumtion och produktion integreras bättre, men också en ökad förståelse för verkliga utmaningar, komplexitet och målkonflikter samt olika gruppers perspektiv i samhället.
vpf spelvy

 

Projektet bygger på samverkan
Genom samverkan och samproduktion bidrar de medverkande aktörerna med sina respektive kompetenser och erfarenheter till spelet.
Ungdomsorganisationerna kommer med stöd av spelutvecklare och Högskolan i Skövde ha ansvar för design och utveckling av spelidén.
SLU står för vetenskaplig data och statistik till bakomliggande beräkningar, medan NTA-skolutveckling och Bioresurs bidrar med pedagogisk kompetens, kunskap om skolans krav och behov samt direkta kommunikationskanaler till elever och lärare.
Det finns också ett vetenskapligt råd knutet till projektet för att hantera avvägningar om målkonflikter.

Kontakt
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Senior Innovation & Business Advisor, SLU Holding
072-209 66 03

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., forskare vid SLU RådNu
070-774 30 88

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., forskare vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
0511-671 43

 

 

 Filmen ovan visar hur projektet startade och hur en prototyp till spelet utvecklades.

 

arvsfonden w 1240 h 790
Projektet finansieras av Allmänna arvsfoden.

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35