19 maj Uppsala - bolagsstämma SLU Holding

Härmed välkomnas aktieägaren i SLU Holding AB till bolagsstämma onsdagen den 19 maj 2021 kl 11.30. Stämman hålls digitalt.


Dagordning

§1 Val av ordförande vid stämman

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd

§3 Godkännande av dagordning

§4 Val av justeringsmän

§5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

§6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

§7 Fastställande av resultat- och balansräkning

§8 Resultatdisposition

§9 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

§10 Antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

§11 Fastställande av arvoden för styrelse och revisor

§12 Val av styrelse, samt i förekommande fall, revisor

§13 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning

§14 Stämmans avslutning

 

Kontaktinformation

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., vd SLU Holding AB
070-645 04 10

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35