Förstudie Green Innovation Park Skara

Så vill vi stärka samarbetet mellan forskning, entreprenörer och företag i Skaraborg.

Grönt i tiden

Det råder idag ökat fokus på mat och livsmedelsframställning i världen, hållbarhetsaspekten samt kriget i Ukraina har bidragit till denna utveckling. Det ställer nya krav på de gröna näringarna i form av nya tillvägagångssätt och innovationer.

Grön utveckling och innovation

De gröna näringarna är prioriterade i västsvenska och skaraborgska utvecklingsstrategier just nu. Forskningen inom SLU i Skara är, i jämförelse med övriga stora SLU orter, mindre inriktad på grundforskning och mer fokuserad på tillämpning. Gröna näringar har också blivit ett nytt fokusområde för Science Park Skövde. I Skaraborg finns många företag och en tradition av entreprenörskap inom gröna näringar.

Med koncentration till Skara, finns den gröna sektorns största kunskapsaktörer; myndigheter, nätverk och stödverksamheter. Tidpunkten för att i en förstudie undersöka om det finns förutsättningar för att etablera ett starkare västsvenskt kluster är rätt. Förstudie Green Innovation Park Skara, som fått medel från Sparbankstiftelsen Skaraborg och Tillväxtverket ska under hösten 2022 undersöka om det finns förutsättningar för att etablera en sådan i Skara, med uppdrag att vidareutveckla en mötesplats som för samman akademi, näringsliv och samhälle med koppling till den gröna näringen samt att tillsammans med många andra aktörer vidareutveckla ett Västsvenskt kluster för gröna näringar.

Grön samverkan

Konceptet Green Innovation Park finns redan etablerat i Uppsala och i Alnarp. Där bidrar Green Innovation Park till en inspirerande innovationskultur som stimulerar nätverkande, samarbeten och innovationer. Här möts akademi, näringsliv, entreprenörer och många andra för att dela erfarenheter, hjälpa varandra framåt och tillsammans arbeta för en hållbar framtid. Det är både en fysisk och en digital arena för samarbeten. Tillsammans arbetas det med att ta fram fler produkter och tjänster för en hållbar framtid, till nytta för grön näring och hela samhället.

Mål

Förstudiens mål är att genomföra en kartläggning över aktörer och förutsättningar för att skapa en Green Innovation Park, en innovationsplats för grön näring i anslutning till SLU Skara, som kan bidra till en vitalisering av området och till ett stärkt kluster för gröna näringar i Västsverige. Förstudien lyfter den gröna näringens behov av förändring och utveckling och drivs av SLU Holding m fl.

Delmål:

1. Hur ser en optimal mix av samverkanspartners ut och hur kan de tillsammans utforma ett konsortium med ambitionen att söka medel för ett genomförandeprojekt?

2. Vilka nyckelaktiviteter ingår i planen för ett genomförandeprojekt och hur kan GIP långsiktigt finansieras?

3. På vilket sätt kan befintliga lokaler användas på kort sikt samt hur kan campusområdet i Skara vidareutvecklas över tid?

4. På vilket sätt skapas en tydlig accept och stöd från intressenterna i förstudierapporten?

Styrgrupp

I styrgruppen för förstudien finns följande organisationer representerade av personer i ledande befattningar: VGR, Skaraborgs kommunalförbund, Jula Miljö & Energi, Science Park Skövde, Skara kommun, SLU och SLU Holding.

 

Konceptet Green Innovation Park  finns redan etablerat i Uppsala och i Alnarp. Läs mer på: https://www.greeninnovationpark.se/

 

 

 

 © SLU Holding AB •     Ulls väg 29c, 756 51 Uppsala •  Phone: 018 - 67 25 35